Δήμος Αθηναίων

Λίγα λόγια για τον Δήμο

ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ

Σημαντικές Πρωτοβουλίες Δήμου

Δείτε παρακάτω Δομές και Προγράμματα του Δήμου Αθηναίων.

Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Αθηναίων λειτουργεί ως τοπικό σημείο αναφοράς για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών – ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συμβουλευτική και ενημέρωση για κοινωνικά δικαιώματα – σε πολίτες τρίτων χωρών (μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας) με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και την κοινωνική τους ένταξη.

Επίσης, το ΚΕΜ υλοποιεί δωρεάν δράσεις που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, όπως μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, μαθήματα πληροφορικής και εξατομικευμένες συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής για ενήλικες. Ακόμη, πραγματοποιούνται προπαρασκευαστικά σεμινάρια για τις εξετάσεις απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.

Τέλος, το ΚΕΜ διοργανώνει διαπολιτισμικές δράσεις με έμφαση στην οργάνωση θεατρικών και λοιπών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων για παιδιά και νέους προσφυγικής καταγωγής, πολίτες τρίτων χωρών και Έλληνες.

Το ΚΕΜ είναι τμήμα των Κέντρων Κοινότητας και η λειτουργεί με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (ΣΕΜΠ) είναι συμβουλευτικό όργανο του Δήμου, για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.

Έργο του ΣΕΜΠ είναι:

 • H καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου Δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία.
 • H επαφή με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή.
 • H υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.
 • Η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Η διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Σκοπό της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η ένταξη των μεταναστών και των πολιτών μεταναστευτικής καταγωγής, μέσω της συμμετοχικής διαδικασίας που προσφέρει το θεσμοθετημένο πλαίσιο του ΣΕΜ. Επίσης, μέσω του ΣΕΜ, επιδιώκεται η ενίσχυση της ουσιαστικής συμμετοχής των μεταναστών, ως κοινωνικών εταίρων, στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και η ανάπτυξη συμβουλευτικών δομών.

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected]

Το Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (Athens Coordination Center for Migrant and Refugee issues – ACCMR) λειτουργεί ως ένας κόμβος συντονισμού και διασύνδεσης μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, διεθνών οργανισμών και της κεντρικής διοίκησης, προκειμένου να υλοποιούνται αλληλοσυμπληρωματικές παρεμβάσεις στον τομέα της ένταξης και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο συντονισμένης ανταπόκρισης σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων.

Η ανταλλαγή πληροφορίας και τεχνογνωσίας, η διασύνδεση για την ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων και η ανάπτυξη εργαλείων που υποστηρίζουν το έργο των επαγγελματιών και των οργανώσεων του τομέα, αποτελούν τους κύριους τομείς δράσης του ACCMR.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Αθηναίων τον Σεπτέμβριο του 2020 υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με 39 φορείς που ειδικεύονται στη διαχείριση του προσφυγικού.

* Από τον Απρίλιο του 2020, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης υποστηρίζουν το έργο του ACCMR στη βάση τριμερούς συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο «Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας & των παιδιών τους» του Δήμου Αθηναίων ξεκίνησε τη λειτουργία του από τον Ιούνιο του 2013 και παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους ασφαλή φιλοξενία, σίτιση, ψυχοκοινωνική στήριξη και φροντίδα από εξειδικευμένο προσωπικό.

Στόχος του ξενώνα είναι η υποστήριξη, η ενδυνάμωση και η επανένταξη των γυναικών στην κοινότητα και στην αγορά εργασίας.

Η διαμονή έχει προσωρινό και μεταβατικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε γυναίκες κάθε ηλικίας, θρησκείας, εθνικότητας που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή έμφυλης βίας όπως: σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική και οικονομική βία.

Ο ξενώνας χρηματοδοτείται από το έργο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας» (ΕΣΠΑ (2014-2020). 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η κοινωνική αλληλεγγύη στον Δήμο Αθηναίων επεκτείνεται, διευρύνεται και εξειδικεύεται με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων. Το νεοσυσταθέν Κέντρο, που λειτουργεί στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων, στον άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχιας και των Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής » του Ε. Π. «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο είναι ανοιχτό σε κάθε ενήλικα, ανεξαρτήτως φύλου, που έχει υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας (ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική, οικονομική και κοινωνική καταπίεση), άτομα που είναι αποδέκτες κακοποιητικής συμπεριφοράς εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος (ενδοοικογενειακή βία), άτομα που υπήρξαν θύματα πολλαπλών διακρίσεων (μετανάστες, πρόσφυγες, ΑμΕΑ, άνεργοι, μονογονείς).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σκοπός του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται από τη φτώχεια και βιώνουν αποκλεισμό  και κοινωνική απομόνωση. Μέσω των δομών του, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης  υποστηρίζει κάθε μήνα περίπου 26.000 πολίτες.

Στις υπηρεσίες του Κ.Υ.Α.Δ.Α. προς τους πολίτες συγκαταλέγονται:

 • Η έμπρακτη υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων της πόλης μέσω της παροχής σίτισης, στέγασης, ρουχισμού, υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής φροντίδας κ.λπ.
 • Η διεξαγωγή ερευνών και μελετών και η αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους.
 • Η ανάπτυξη νέων δομών, έτσι ώστε να καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων της πόλης.

Μεταξύ άλλων, το Κ.Υ.Α.Δ.Α.:

 • Λειτουργεί Κέντρο Σίτισης για τη δωρεάν διανομή φαγητού.
 • Διαθέτει ξενώνες για τη στέγαση απόρων και αστέγων, προσφέροντας εκτός από διαμονή, σίτιση, ψυχολογική υποστήριξη, καθώς και ιατρική παρακολούθηση παράλληλα με την κοινωνική επανένταξή τους.
 • Διαθέτει Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Πλυντήριο, τον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών, όπου πραγματοποιείται η διανομή πακέτων βασικών τροφίμων, αλλά και την «Αθηναϊκή Αγορά» (δωρεάν παροχή ενδυμάτων, υποδημάτων).
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

O Δήμος Αθηναίων με το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης (ΚΥΑΔΑ), σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), με την πολύτιμη αρωγή της “Αποστολής” της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και με τη συνεργασία του «Δικτύου Ομότιμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών», της «PRAKSIS», των «Γιατρών του Κόσμου», του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος «Προμηθέας» και του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» δημιούργησαν μια νέα δομή προσωρινής – μεταβατικής φιλοξενίας προκειμένου να βρουν στέγη και φροντίδα άτομα που είναι άστεγα και ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν προβλήματα εθισμού ή/και εξάρτησης από ψυχοδραστικές ουσίες.

Τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων ως φορέας Αγωγής & Προαγωγής της Υγείας παρέχουν σε όλους τους πολίτες (περιλαμβανομένων των ατόμων που είναι άτομα ανασφάλιστα ή «χωρίς χαρτιά») μια δέσμη βασικών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης που περιλαμβάνει:

 • Υπηρεσίες Υγείας που δεν απαιτούν εισαγωγή στο νοσοκομείο,
 • την εκτίμηση των αναγκών υγείας των πολιτών,
 • τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων για την πρόληψη των νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας,
 • Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική Φροντίδα,
 • Μετανοσοκομειακή Φροντίδα και Αποκατάσταση,
 • Παρακολούθηση Χρόνιων Πασχόντων, Δυνατότητα Συνταγογράφησης υπό προϋποθέσεις,
 • Χορήγηση του ατομικού δελτίου υγείας των μαθητών από τα Δημοτικά Ιατρεία,
 • Χορήγηση ιατρικών πιστοποιητικών υπό προϋποθέσεις.

Στον Δήμο Αθηναίων λειτουργούν 7 Δημοτικά Ιατρεία, εκ των οποίων τέσσερα (4) πολυδύναμα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ) και σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (UNHCR), υλοποιεί πρόγραμμα για την «Παροχή στοχευμένης υποστήριξης και βοήθειας σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας με αναπηρία», στοχεύοντας στη διευκόλυνση της πρόσβασης και τη βελτίωση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας με αναπηρία κατά τις διαδικασίες ένταξής τους στο κρατικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για άτομα με αναπηρία (συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων), που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, και έχουν μακροχρόνια σωματικά, διανοητικά, ψυχικά ή αισθητήρια εμπόδια που, σε αλληλεπίδραση με άλλους παράγοντες, μπορούν να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Βασικός πυλώνας του προγράμματος είναι η  παροχή υποστήριξης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της  αναπηρίας και την υποβολή αίτησης για απόδοση του επιδόματος αναπηρίας.  Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν:

 • Παροχή πληροφοριών για τα δικαιώματα των προσφύγων με αναπηρία.
 • Υποστήριξη για την πρόσβαση στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες. Η υποστήριξη περιλαμβάνει τη διαχείριση της υπόθεσης και τη  σύνταξη ατομικού πλάνου δράσης, την παροχή συμβουλευτικής και τη διασύνδεση κατόπιν παραπομπής με φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες.
 • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και συνοδείας κατά περίπτωση.
 • Παροχή συσκευών υποβοήθησης κατά περίπτωση.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την ΕΑΤΑ σε στενή συνεργασία με το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Αθηναίων.

Η ΕΑΤΑ, αποσκοπώντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης με την αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και εργαλείων πολιτικής και στο πλαίσιο της αναπτυξιακής διάστασης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του Δήμου Αθηναίων, υλοποιεί το Υποέργο 1 «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net» της Πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074888 του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εστίαση στον ενιαίο σχεδιασμό υπηρεσιών με σκοπό τη μέγιστη αποτελεσματικότητα κι έμφαση στην κοινωνική ένταξη και την απασχόληση. Αφορά στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας στο οποίο θα ενταχθούν λειτουργικά όλες οι αρμόδιες Διευθύνσεις, Δομές και Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και τρίτων φορέων. Αναμένεται να αποτελέσει σε επίπεδο γειτονιάς, τον επιχειρησιακό βραχίονα λειτουργικής διασύνδεσης, συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, πρόληψης του κοινωνικού αποκλεισμού, ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων απασχόλησης καθώς και άμεσης παρέμβασης για την αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών φαινομένων.

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενέργειες για την κάλυψη του κενού πρόσβασης στην πληροφόρηση, την πρόληψη και την πλήρη υποστήριξη προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και δικαιούχους υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας. Βασικό εργαλείο του έργου θα αποτελέσει ο σχεδιασμός ενός μοντέλου ενεργειών παρέμβασης, μέσω του οποίου εξειδικεύονται οι:

 • υπηρεσίες πρόληψης (ενέργειες αποτροπής φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, καταπολέμηση των ανισοτήτων, πρόληψης κοινωνικών εξαρτήσεων, κα)
 • εξειδικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες (κατάρτισης, νομικής και χρηματοοικονομικής υποστήριξης, προώθησης στην απασχόληση, κα)
 • υπηρεσίες παρέμβασης – Street Work (παρεμβάσεις κυρίως σε κάθετα κοινωνικά πεδία όπως αυτά προκύπτουν από την καταγραφή των αναγκών στις τοπικές κοινωνίες) εφόσον κριθεί απαραίτητο από ad hoc ανάγκες (π.χ. υγειονομική κρίση).
 • λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους.

Τρέχουσες δράσεις του έργου:

Open Social Net – Δικαίωμα στην Ποιότητα – Πιλοτικό Πρόγραμμα διανομής αλληλέγγυων πακέτων διατροφής.

Καλές πρακτικές Δήμου

Δείτε παρακάτω κάποιες από τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει ο δήμος. Μπορείτε να δείτε περισσότερες στη σχετική ενότητα εδώ.

Ο Δήμος Αθηναίων ανάμεσα στους Εθνικούς Νικητές στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2023 | ΑΘΗΝΑ
«Multaka Athens: Διαπολιτισμικές Περιηγήσεις στην Αθήνα» | ΑΘΗΝΑ
Curing the Limbo 2018-2021: Πιλοτικό ενταξιακό πρόγραμμα │ΑΘΗΝΑ
Τα Νέα του Δήμου

Δείτε παρακάτω τα τελευταία νέα του δήμου

Ημέρες Καριέρας «Welcome 2024»: Στο επίκεντρο η συμπερίληψη και η κατανόηση της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας
Οι Οδηγοί Πόλης του 2024 για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είναι διαθέσιμοι
Ελληνική Αστυνομία, Δήμος Αθηναίων και Επιμελητήριο Πιερίας, οι Εθνικοί Νικητές στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2023