Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη

Σχετικά με εμάς

Το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη

Το Δίκτυο Πόλεων στην πράξη

Το Δίκτυο Πόλεων λειτουργεί ως ένας ζωντανός κόμβος συλλογής, επεξεργασίας και προώθησης των προτεραιοτήτων των ελληνικών Δήμων που επιδιώκουν να εντάξουν προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό.

Συλλογή

Συλλέγει εμπειρία, γνώση και προτάσεις από τα μέλη του και το δίκτυο συνεργατών του.

Διασύνδεση

Διασυνδέει τους Δήμους μεταξύ τους και με σημαντικούς φορείς με στόχο την ανταλλαγή και ανάπτυξη τεχνογνωσίας.

Ενδυνάμωση

Σχεδιάζει και υλοποιεί πρωτοβουλίες με στόχο την ενδυνάμωση των δημοτικών δομών και των τοπικών κοινοτήτων.

Προώθηση Αλλαγών

Προωθεί θεσμικές αλλαγές σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο & Δυναμώνει τη φωνή των Δήμων, μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης και την προβολή καλών πρακτικών.

Δομή & Λειτουργία
Στο πλαίσιο του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη συμμετοχή όλων των Δήμων – μελών του ανεξαρτήτως μεγέθους, με στόχο την ισότιμη εκπροσώπηση.

Το πολιτικό σκέλος του Δικτύου αποτελείται από την Επιτροπή Δημάρχων, η οποία απαρτίζεται από Δημάρχους και Αιρετούς Εκπροσώπους και έχει την αρμοδιότητα της χάραξης των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Δικτύου.

Το τεχνικό σκέλος αποτελείται από το Τεχνικό Φόρουμ και τις τοπικές Τεχνικές Ομάδες Εργασίας, οι οποίες συμβάλλουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών. Στις ομάδες αυτές συμμετέχουν δημοτικοί υπάλληλοι καθώς και άλλο προσωπικό με εμπειρία σε προγράμματα κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων.

Η Ομάδα Συντονισμού του Δικτύου διασυνδέει τους Δήμους – μέλη με βάση τις ανάγκες και την τεχνογνωσία τους, συντονίζει κοινές δράσεις και προωθεί την επίτευξη των στόχων που θέτουν τα μέλη του.

Δείτε τις Αρχές Λειτουργίας του Δικτύου PDF
Το Δίκτυο σε αριθμούς

Δείτε παρακάτω κάποιους σημαντικούς αριθμούς που αντιπροσωπεύουν επιτεύγματα του δικτύου μας.

18
ΔΗΜΟΙ
116
ΔΟΜΕΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
17
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ