Δράση ευαισθητοποίησης για την αναπηρία (REACT)│ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ