Δήμος Ιωαννιτών

Λίγα λόγια για τον Δήμο

Τα Ιωάννινα ήταν ανέκαθεν πολυπολιτισμικά, πολύ-γλωσσικά και πολύ-θρησκευτικά με χριστιανικές, ισλαμικές και εβραϊκές επιρροές. Έχουν πληθυσμό 113.978 κατοίκους και έχουν ενσωματώσει πολλούς μετανάστες από τη Δημοκρατία της Αλβανίας, την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν και άλλες χώρες.

ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ

Σημαντικές Πρωτοβουλίες Δήμου

Δείτε παρακάτω Δομές και Προγράμματα του Δήμου Ιωαννιτών.

Ως μέρος της διαπολιτισμικής προσέγγισης του Δήμου Ιωαννιτών, η πόλη ίδρυσε το Διαπολιτισμικό Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης “Ακαδημία” για να υποδέχεται και να παρέχει πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη σε αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες. Το Διαπολιτισμικό Κέντρο βελτιώνει επίσης τις συνθήκες διαβίωσης, μέσω της συνεργασίας με όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και υποστηρίζει την αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας. Επιπλέον, υποστηρίζει την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου με στόχο την ανεύρεση εργασίας και την πρόσβαση σε παροχές.

Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας και διαπολιτισμικής μεσολάβησης για όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς του Δήμου και διοργανώνει κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο με δια ζώσης διερμηνεία είναι σε 4 γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά και Φαρσί).

Το Διαπολιτισμικό Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης “Ακαδημία” στοχεύοντας στην κάλυψη της ανάγκης υποστήριξης των ωφελούμενων στην πλοήγησή τους στην αγορά εργασίας οργάνωσε δύο ομαδικά Εργαστήρια Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής για πρόσφυγες και μετανάστες. Τα εργαστήρια διοργανώθηκαν σε συνεργασία με την ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και το Δίκτυο πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. Σκοπός της δράσης αυτής ήταν η καλλιέργεια και απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων των συμμετεχόντων, προκειμένου να καταστούν πιο αποτελεσματικοί στην πλοήγησή τους στην αγορά εργασίας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, τη δημιουργία βιογραφικού αλλά και για τα εργασιακά τους δικαιώματα, την ασφάλιση και την απασχόληση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στην ομάδα συμμετέχουν κρατικοί φορείς, δημοτικές υπηρεσίες, Διεθνείς Οργανισμοί, όμοροι Δήμοι και φορείς της κοινωνίας των πολιτών που εμπλέκονται  στη διαχείριση του προσφυγικού με στόχο τον  καλύτερο συντονισμό  των δράσεων και την ολιστική αντιμετώπιση των προκλήσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • «European platform for integrating cities» (χρηματοδότης: AMIF): στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ένταξης των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο, δημιουργώντας ένα δίκτυο τοπικών αρχών και των εταίρων υλοποίησής τους που θα: α) Μοιράζονται τις γνώσεις και τις βέλτιστες πρακτικές της ενσωμάτωσης των μεταναστών, β) Συμμετέχουν σε ανταλλαγές από ομότιμους με βάση αμοιβαίες προτεραιότητες και διαφορετική εμπειρογνωμοσύνη και γ) Ενσωματώνουν αποτελεσματικές πρακτικές στο πλαίσιο των τοπικών πολιτικών τους.
  • «Raising Capacity for Inclusive People engaged in private sponsorship» (χρηματοδότης: AMIF): Στόχος του έργου είναι η  διερεύνηση μεθόδων  για τη δημιουργία και την ενίσχυση προγραμμάτων ιδιωτικής χορηγίας σε ορισμένα κράτη μέλη, προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες σε τοπικό επίπεδο και να βελτιωθεί η αυτάρκεια – αυτοεξυπηρέτηση των προσφύγων. Οι οργανισμοί που συμμετέχουν  θα παράσχουν τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος ιδιωτικής χορηγίας, εμπνευσμένο από το κοινοτικό μοντέλο που έχει πειραματιστεί στην Πορτογαλία και από άλλα είδη συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών που υπάρχουν ήδη σε άλλες χώρες της ΕΕ.
  • «Migrant Integration through Locally designed Experiences» (χρηματοδότης: AMIF): στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος μεταξύ των Δήμων και των τοπικών ενώσεων μεταναστών, ακολουθώντας τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε πόλης που συμμετέχει στο έργο, υποστηριζόμενη από την προσέγγιση της επιστημονικής πολιτικής συνηγορίας με επικεφαλής τα ερευνητικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο έργο και στόχο τη δημιουργία συμβουλευτικών μηχανισμών σε κάθε πόλη που  φιλοξενεί μετανάστες. Η ενίσχυση της συμμετοχής των μεταναστών σε θέματα  που τους αφορούν, καθώς και η έκφραση των αναγκών τους αποτελούν εργαλείο  για τους Δήμους ως προς την καλύτερη κατανόηση των συνθηκών διαβίωσης αλλά και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Η δημιουργία νέων, σταθερών και δυνητικά αυξανόμενων συνδέσεων μεταξύ των Δήμων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως των ενώσεων μεταναστών και των ερευνητικών ιδρυμάτων, είναι μια από τις προστιθέμενες αξίες του έργου. Το έργο προσβλέπει στη συμμετοχή τεσσάρων πόλεων στην Ευρώπη, που θα αποτελέσουν ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταλλαγών και Συνεργασίας  βέλτιστων πρακτικών και συμβουλών.
  • «Empowering migrants to be representative actors in community engagement»(χρηματοδότης: AMIF): Το έργο στοχεύει να διαλευκάνει  τα κρίσιμα σημεία που εμποδίζουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή αποτελεσματικών μορφών συμμετοχής μεταναστών μέσω μιας διαδικασίας που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δράσεις για τους μετανάστες και πρόσφυγες καθώς και για τους αιρετούς στοχεύοντας  στην συμμετοχική ενίσχυση των μεταναστών στη λήψη αποφάσεων που  αφορούν στην καθημερινή τους διαβίωση. Το έργο θα συνθέσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες κοινωνικής εργασίας σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες που στοχεύουν στην οργάνωση και την κατάρτιση των μεταναστών
  • «Intercultural twinning: cultural diversity for inclusive growth» (χρηματοδότης: Συμβούλιο της Ευρώπης ) : Το έργο στοχεύει στη υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αρμόδιων οργάνων που λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις, ήτοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε περιφερειακό. Σκοπός μας είναι να αναπτυχθεί ένα περιφερειακό Δίκτυο με έμφαση στη διαπολιτισμική ένταξη στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Οι δύο πόλεις, Ιωάννινα-Λεμεσός θα δουλεύουν παράλληλα και θα ενημερώνονται ενώ προς το τέλος του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των αποτελεσμάτων, μεταφορά των εμπειριών των εμπλεκομένων κι εν συνεχεία παρουσίαση των πρακτικών στο Δίκτυο Διαπολιτισμικών Πόλεων του Συμβουλίου της Ευρώπης.
  • «MEDITERRANEANINTERCULTURALCITIESNETWORK: SPORTYOUTHINCLUSION» (χρηματοδότης: Συμβούλιο της Ευρώπης): Το πρόγραμμα στοχεύει μέσα από πιλοτικές δράσεις επικεντρωμένες σε θέματα αθλητισμού, νεολαίας και ένταξης να δημιουργήσει ένα Δίκτυο  Μεσογειακών Διαπολιτισμικών Πόλεων, το οποίο θα εργαστεί για την προώθηση της πολυμορφίας και της διαπολιτισμικότητας.

 

  • Διαπολιτισμικό Δίκτυο Πόλεων Του Συμβουλίου  Της  Ευρώπης (Intercultural cities programme (ICC))
  • European Federation of National Organizations Working with the Homeless (FEANTSA)

Στον Δήμο Ιωαννιτών συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθ 277/2020 απόφαση  του δημοτικού συμβουλίου και  σύμφωνα με  τις διατάξεις του αρθρ. 78 του Ν. 3852/2010, Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (ΣΕΜΠ)  ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.

Καλές πρακτικές Δήμου

Δείτε παρακάτω κάποιες από τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει ο δήμος. Μπορείτε να δείτε περισσότερες στη σχετική ενότητα εδώ.

"Ακαδημία": ένα διαπολιτισμικό κέντρο για την ένταξη│ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τα Ιωάννινα ξεχωρίζουν σε διεθνές επίπεδο κατά την υγειονομική κρίση │ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τα Νέα του Δήμου

Δείτε παρακάτω τα τελευταία νέα του δήμου

Δήμος Ιωαννιτών: Φεστιβάλ για την εβδομάδα προσφύγων την Πέμπτη στα Γιάννενα
Ιωάννινα: Συνεχίζεται το Φεστιβάλ Refugee Week: Εκδηλώσεις και δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται στην πόλη μέχρι και την Κυριακή
Ξεκινά το φεστιβάλ Refugee Week στα Γιάννενα - Αναλυτικό Πρόγραμμα